[x] ปิดหน้าต่างนี้
ลิขสิทธิ์ T&T 2010 ติดต่อผู้พัฒนาโปรแกรม taweerath2008@hotmail.com โทร. 0878373794
 สารสนเทศการเข้าเรียนเด็ก 3 ขวบ (Information System for 3-Year-Olds) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ 2545 ( 613 / )
การเข้าเรียนปีการศึกษา2562
  โรงเรียนสังกัดภาครัฐ           จำนวน  75  โรง
  โรงเรียนสังกัดเอกชน           จำนวน    0  โรง
รายการ จำนวน ร้อยละ
  นักเรียนใน ทร.14
2,810
-
  เข้าเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.
113
4.02
  เข้าเรียนสังกัด สช.
70
2.49
  เข้าเรียนสังกัด อปท.
26
0.93
  เข้าเรียนสังกัด กศ.
0
0.00
  เข้าเรียนสังกัด ตชด.
0
0.00
  อื่นๆ
0
0.00
  จำนวนเด็กเข้าเรียน 209 7.44
  เด็กที่ยังไม่เข้าเรียน 2,601 92.56
สารสนเทศการเข้าเรียนเด็ก 3 ขวบ (Information System for 3-Year-Olds)
ลิขสิทธิ์ T@T เวอร์ชั่น 2.0 วันที่ 16 พฤษภาคม 2560
copyright @ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3