[x] ปิดหน้าต่างนี้
ลิขสิทธิ์ T&T 2010 ติดต่อผู้พัฒนาโปรแกรม taweerath2008@hotmail.com โทร. 0878373794
 สารสนเทศการเข้าเรียนเด็ก 3 ขวบ (Information System for 3-Year-Olds) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ 2545 ( 600 / )
การเข้าเรียนปีการศึกษา2560
  โรงเรียนสังกัดภาครัฐ           จำนวน  75  โรง
  โรงเรียนสังกัดเอกชน           จำนวน    0  โรง
รายการ จำนวน ร้อยละ
  นักเรียนใน ทร.14
2,935
-
  เข้าเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.
813
27.70
  เข้าเรียนสังกัด สช.
990
33.73
  เข้าเรียนสังกัด อปท.
993
33.83
  เข้าเรียนสังกัด กศ.
2
0.07
  เข้าเรียนสังกัด ตชด.
10
0.34
  อื่นๆ
82
2.79
  จำนวนเด็กเข้าเรียน 2,890 98.47
  เด็กที่ยังไม่เข้าเรียน 45 1.53
สารสนเทศการเข้าเรียนเด็ก 3 ขวบ (Information System for 3-Year-Olds)
ลิขสิทธิ์ T@T เวอร์ชั่น 2.0 วันที่ 16 พฤษภาคม 2560
copyright @ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3